PRIVACY STATEMENT
                                                                                                                                                                                                                                      
WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Livolo Nederland BV houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en overige relevante wet- en regelgeving stelt.


Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Livolo Nederland BV, Schrank , 3371 KJ in Hardinxveld-Giessendam. Via info@livolo.nl kunt u contact opnemen.


Verwerking van persoonsgegevens
Livolo Nederland BV is een online shop in design schakelmateriaal. In het kader van verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met Livolo Nederland BV, kan Livolo Nederland BV persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie of een aankoop doet. Livolo Nederland BV vindt het echter belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Indien u geen prijs meer stelt op bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Livolo Nederland BV hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@livolo.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer via Mollie en Paypal

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@livolo.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Livolo Nederland BV worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten te leveren;
 • Als u een betaald product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om u op de hoogte te houden van de producten van Livolo Nederland BV;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze producten als u een bestelling geplaatst hebt;
 • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Livolo Nederland BV op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
 • Om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren. Livolo Nederland BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om te voldoen aan de op Livolo Nederland BV van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Livolo Nederland BV kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten van Livolo Nederland BV. Indien u hiertegen bezwaar hebt dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten van Livolo Nederland BV intrekken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Livolo Nederland BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Livolo Nederland BV) tussen zit. Livolo Nederland BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Mijnwebwinkel.nl voor het werking van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven met informatie over Livolo Nederland BV
 • Mollie en Paypal voor de verwerking van de betaling
 • Myparcel voor het versturen van de pakketten

 

Levensduur gegevens
Livolo Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens:

 • NAW, email en telefoonummer > Bewaartermijn 7 jaar > Reden Belastingdienst/Administratie/informeren over Livolo Nederland BV

 

Derdenverstrekking
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Livolo Nederland BV behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Livolo Nederland BV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Livolo Nederland BV op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Livolo Nederland BV zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Livolo Nederland BV uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal Livolo Nederland BV uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Livolo Nederland BV kan persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Livolo Nederland BV aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Livolo Nederland BV kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden' omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Livolo Nederland BV daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een mail sturen naar info@livolo.nl.

Livolo Nederland BV kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is. Persoonsgegevens worden niet verkocht of gegeven aan bedrijven die niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je bestelling. De persoonsgegevens worden wel per kwartaal gedeeld met de boekhouder. Met hen heeft Livolo Nederland BV een verwerkingsovereenkomst, zodat uw gegevens optimaal beschermd worden.

 

Gebruik van cookies
Livolo Nederland BV maakt bij het aanbieden van haar producten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Livolo Nederland BV beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Livolo Nederland BV na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Livolo Nederland BV maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van Livolo Nederland BV voor u gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maakt Livolo Nederland BV gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u deze bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website van Livolo Nederland BV voor u nog aangenamer te maken. Tijdelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u afneemt of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van deze cookies kan de website van Livolo Nederland BV u herkennen als u deze weer bezoekt. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Livolo Nederland BV geplaatste cookies. In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Indien u dat heeft gedaan dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van Livolo Nederland BV bezoeken. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. 

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van Livolo Nederland BV vergemakkelijkt kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website van Livolo Nederland BV gebruik maken. Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Livolo Nederland BV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@livolo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk vier weken) op uw verzoek . Livolo Nederland BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging
Livolo Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@livolo.nl

 

Wijzigingen
Livolo Nederland BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Livolo Nederland BV. Substantiële wijzigingen van dit privacystatement zullen op de website van Livolo Nederland BV worden bekend gemaakt.


                                                                                                                                                                                              
T
erug naar overzicht (klik hier)

© 2014 - 2024 Livolo Nederland B.V. | sitemap | rss